Avfallshåndtering

DELPROSJEKT 1

God avfallshåndtering er en betingelse for gjenbruk. Stikkord: avfallsreduksjon, miljøsanering, avfallshåndtering, gjenbruk av egne rivemasser. Deltakelse i Nettverk for nasjonal handlingsplan for BA-avfall (se www.byggemiljo.no) og den nasjonale dugnaden mot forsøpling (se www.holdnorgerent.no). 

Se bl.a. Håndbok R765 Avfallshåndtering.

Miljøpåvirkning

DELPROSJEKT 2

Selv de minst krevende anvendelser av gjenbruksmaterialer, hva gjelder tekniske egenskaper, kan stoppe på grunn av vår manglende kontroll over miljøpåvirkning. Hensikten for dette delprosjektet har vært å utvikle en enkel modell for vurdering av miljøpåvirkning fra gjenbruksmaterialer under forhold som er typiske for vegbygging.

Se prosjektrapporter: 2, 14, 14A-14D.

Gjenbruk av betong

DELPROSJEKT 3

Målsetning for delprosjektet var utvikling av retningslinjer for bruk av resirkulert betong og tegl, både anvendelsesformål og tilhørende tekniske krav. Stikkord: Uttesting av deklarasjonsordningen (aktivt tilbud fra Kontrollrådet 2003–2006), mekaniske egenskaper, bestandighet mot strømmende vann og frost, finstoffets betydning. I tillegg ble det gjort lab- og feltforsøk med gjenbruksbetong brukt som tilslag i ny betong.

Se prosjektrapporter: 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 17A.

Gjenbruk av asfalt

DELPROSJEKT 4

Gjenbruksprosjektet prioriterte tema som fremmer bedre utnyttelse av materialet, inklusivt bedre masseflyt fra avfallsfasen til nytt bruksområde, samt varm gjenvinning. Aktivt samarbeid med Kontrollordning for asfaltgjenvinning (KFA), som ble startet i 2001.

Se www.asfaltgjenvinning.no   

Se prosjektrapporter: 3, 4, 6, 7, 8 og 9.

Lette fyllmasser og isolasjonsmaterialer

DELPROSJEKT 5

Lette fyllmasser er interessant for vegbygging på dårlig grunn. Det er også alltid behov for gode isolasjonsmaterialer. Gjenbruksprosjektet prioriterte aktiviteter som bidro til materialenes produktspesifisering og miljøgodkjenning. Prosjektet har jobbet med lette fyllinger (av skumglass og oppkuttede bildekk), frostisolasjon (skumglass), aske som tilsetting til kalksementpeler og skumglass til drenering.

Se prosjektrapporter: 2, 5, 5A, 5B, 21 og 22.

Gjenbruksvegen

DELPROSJEKT 6

To vegprosjekter ble utpekt som ”gjenbruksveger”: E-6 Melhus i Sør-Trøndelag og E6 Assurtjern – Klemetsrud i Akershus. Målet med «gjenbruksveger» var å demonstrere kjente løsninger og teste ut nye bruksområder hvor det manglet kunnskap og erfaring. Fullskalaprøving gir verdifull informasjon om materialenes oppførsel under trafikk- og klimapåkjenning. I tillegg gir det også mulighet til å analysere problemer knyttet til økonomi, logistikk og miljøregnskap.

Se prosjektrapporter 12, 17A, 18.

Rammeverk for gjenbruk

DELPROSJEKT 7

Her inngår problemstillinger som ikke gjelder tekniske egenskaper av gjenbruksmaterialer, men som likevel spiller en viktig for økt bruk av resirkulerte materialer i Statens vegvesen. I diskusjonsmøter med gjenbruksbransjen ble rammevilkår for bruk av avfallsbaserte materialer diskutert. Stikkord: administrative forhold, regelverk, logistikk, økonomi, juridiske forhold m.m.

Se prosjektrapport 19.

Nye materiale, ideer og tiltak

DELPROSJEKT 8

Delprosjektet omfatter temaer som ikke tilhører andre delprosjekter; nye avfallsbaserte materialer og tiltak som løser avfallsproblemer, fører til bedre forvaltning av naturressurser og er samtidig økonomisk lønnsomt. Stikkord: støyskjermer av gjenbruksplast, landbrukskompost av avløpsslam, oppretting av rekkverk ute i felt, gjenbruk av brøytestikker, betongrekkverk trafikkskilt og ombruk av bygg og bygningsdeler.

Se prosjektrapport 20