Håndbok N200 Vegbygging er en vegnormal som setter krav til vegens oppbygning inkludert vegutstyr og miljøtiltak. Håndbok N200 er en av normalene som danner grunnlaget for alle som planlegger, dimensjonerer og bygger offentlige veger i Norge. Håndboken er inndelt i følgende kapitler:

  • Overordnet del
  • Underbygning og vegskråninger
  • Tunneler
  • Grøfter, kummer og rør
  • Vegfundament
  • Vegdekker
  • Vegutstyr og miljøtiltak
  • Bruer og kaier