Den nye vegstrekningen er 38 300 meter lang. Bak prosjektet står en internasjonal innsats koordinert gjennom Agder OPS Vegselskap og Statens vegvesen. De ansatte på prosjektet har vært rekruttert fra 24 nasjoner.   

-For Statens vegvesen har dette OPS-prosjektet gitt viktig læring. Vi har høstet erfaringer med OPS-selskapet som samarbeidspartner. Og vi har fått trening i å forholde oss til en utenlandske aktører. Prosessen har vært utviklende for oss – og veldig nyttig, sier Terje Moe Gustavsen.

Regionvegsjef Andreas Setsaa ønsket velkommen til åpningsarrangementet. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete holdt åpningstalen.

I første omgang ble strekningen mellom Lillesand og Grimstad åpnet. Resten av parsellen fikk påsatt trafikk 3. september. Da hadde de lange tunnelene syd om Lillesand fått sikkerhetsgodkjenning.

38 km ny 4-feltsveg er blitt bygget på 38 måneder. Veganlegget er blant de største i landet og det største på Sørlandet noensinne. Prosjektet er finansiert gjennom privat offentlig samarbeid (OPS). Det betyr at OPS-selskapet også skal ha drift og vedlikehold av ny E18, før den endelig overtas av Vegvesenet.
Det nye veganlegget innfrir strenge sikkerhetskrav, miljøkrav og høye krav til estetikk.  Kunstverk av kunstneren Tor Lindrupsen som utsmykning på Gaupemyr er bygget av Lillesand kommune.

Fra øst for dyreparken til Grimstad er vegen skiltet med fartsgrense 100 km/t. Gamle E18 er gjennomgående lokal veg nå, som rv. 420. Mindre byggearbeider knyttet til sideveger, gang- og sykkelveger, næringsareal, deponier og lignende forventes avsluttet i løpet av 2009.

Den nye E18 er ferdig med anleggsfasen og fra og med september 2009 inne i driftsfasen. Agder OPS Vegselskap skal ivareta drift og vedlikehold av vegen fra Grimstad til Timenes i 25 år.