Offentlig Privat Samarbeid (OPS) innebærer at en privat aktør prosjekterer, finansierer, bygger, driver og vedlikeholder vegen for det offentlige v/Statens vegvesen.

OPS-prosjektet E18 Grimstad-Kristiansand omfatter en totalleveranse av vegstrekningen fra Øygardsdalen i Grimstad til Timenes i Kristiansand over en driftsperiode på 25 år.
Ansvarlig for bygging og drift er Agder OPS Vegselskap, som får en årlig avtalt godtgjørelse fra Vegdirektoratet fram til 2034.
Selskapet eies av Bilfinger Berger Project Investment (50 %), Sundt AS (35 %) og E. Pihl & Søn AS (15 %).
Selskapet er også ansvarlig for utbygging av den 2.3 km lange parsellen Timenes-Rona, men denne delen inngår ikke i driftsfasen.

OPS er vanlig i flere europeiske land, særlig i Storbritannia.