Hva skal gjøres?

Nye Dag Hammarskjølds vei (DHV) blir en lokalveg bestående av kjørefelt med midtdeler, kollektivfelt, sykkelfelt og fortau i begge retninger. Det blir åpnet opp til Lørenvangen, Spireaveien og Peter Møllers vei. I tillegg skal bruen i Sinsenveien erstattes med rundkjøring.

Innen utgangen av 2014 skal Dag Hammarskjølds vei i all hovedsak stå ferdig. Støyskjermer, tilstøtende veier og beplantning av grøntarealer avsluttes sommeren 2015.

Arbeidstider:

Arbeidene vil starte opp 17. mars 2014.

Arbeidstidene på anlegget vil være:

  • Mandag til fredag kl. 07.00–22.00 og lørdag kl. 07.00–18.00.

Støyende arbeider, som pigging og boring vil foregå:

  • Mandag til fredag kl. 07.00–21.00 og lørdag kl. 07.00–18.00.

Enkelte tidsperioder vil det være nødvendig å arbeide utover den angitte arbeidstiden. Vegvesenet vil da varsle via informasjonsskriv til berørte naboer og/eller på våre nettsider – enten som nyhetssak eller i skjemaet «Støyende nattarbeider og natt- og helgearbeider». Informasjonsformen avhenger av omfanget på arbeidet som skal gjøres.

Retningslinjene for når prosjektets støyende arbeider kan utføres, er tidligere utarbeidet i samarbeid med bydelene Bjerke og Grünerløkka, samt Helse og velferdsetaten, og vil fortsette å gjelde for ombyggingen av Dag Hammarskjølds vei.

Det må forventes rystelser og støy i nærheten av arbeidsstedet.

Når skal hva gjøres?

  • Det første som skal gjøres er å bygge om dagens gang- og sykkelveg mellom Sinsenkrysset og Sinsenveien til midlertidig veg med trafikk i begge retning. Det er for å fjerne trafikken under Sinsenveien, slik at bruen kan fjernes. Det skal også bygges en midlertidig rundkjøring ved av- og påkjøringsrampen til Sinsenveien.
  • All trafikk vil gå i dagens vestgående felt i DHV fra Økern til Sinsenveien. Arbeidene vil da foregå i østgående felt.  Sinsenveien vil bli stengt mellom Ribstonveien og Rimi Sinsen.
  • Når østgående er ferdig bygget, vil trafikken flyttes over dit, slik at arbeidene med vestgående kan begynne.
  • Fra desember 2014 vil trafikken gå i ny og permanent trasé i Dag Hammarskjølds vei.
  • Vinteren og våren 2015 vil de siste arbeidene med støyskjermer, grøntarealer og sideveiene utføres.

Statens vegvesen oppfordrer alle til å respektere sperringer og følge anvisningene som bli satt opp i området.

Oppstart: Mars 2014
Ferdig: Sommer 2015
Byggeleder: Atle Strøm
Teknisk byggeleder: Thomas Holst
Entreprenør: Isachsen Entreprenør Oslo AS