Nå som Ring 3 går gjennom Lørentunnelen, skal den gamle Ring 3, Dag Hammarskjølds vei, ombygges til lokalveg.

– Den nye oppgraderte vegen blir en lokalveg bestående av kjørefelt med midtdeler, kollektivfelt og sykkelfelt og fortau i begge retninger, forteller byggeleder Atle Strøm.  

Konkurransegrunnlaget inkluderer flere mindre arbeider, som blant annet oppgradering og påkobling med lysregulering av Lørenveien/Spireaveien og Petter Møllers vei, samt støyskjerming.

Ferdigstilles høsten 2015

Tilbudsfristen er satt til 7. februar i år, og tildelingskriteriet er lavest pris.

– Dag Hammarskjølds vei skal stå klar innen utgangen av 2014, mens hele veganlegget skal sluttføres i løpet av sommer/høsten 2015, sier Strøm.

Konkurransegrunnlaget er offentliggjort på den norske (Doffin) og den europeiske (TED)databasen for offentlig innkjøp.