Det nye hovedvegnettet skal tas i bruk i flere etapper:

  • Forsommeren 2013: Åpning av vestgående retning i Lørentunnelen (Ring 3) og forbindelsen fra Østre Aker vei inn i Lørentunnelens vestgående retning. Samtidig åpnes hele kollektivknutepunktet på Økern, og holdeplassen på busslinjene 23 og 24 flyttes fra Ring 3 til Ulvenveien.
  • Senhøsten 2013: Åpning av østgående retning i Lørentunnelen og hele Økerntunnelen (Østre Aker vei forbi Økern). Om disse åpningene skjer samtidig eller med litt mellomrom er foreløpig ikke bestemt.

Eksakte datoer for åpningene er foreløpig ikke satt.

Etter at de nye hovedvegene er åpnet, skal også lokalvegene på overflaten bygges ferdig.

– Verre før det blir bedre
Årsaken til at ikke alt kan åpnes samtidig, er at arbeidet med å koble sammen de nye og gamle vegene er svært omfattende. Det er derfor ikke praktisk mulig å ta i bruk hele det nye vegsystemet samtidig.

– Å ta i bruk et så komplisert vegsystem er et puslespill, hvor bruikkene må legges på plass i riktig rekkefølge for å få hele bildet på plass. Omleggingene skjer også samtidig med at rundt 100.000 biler trafikkerer området hver dag. For å komme i mål må det derfor bli verre før det blir bedre, sier prosjektkoordinator Jon Wefald.

Sterkt redusert framkommelighet i perioder
Arbeidet med å koble sammen de nye og gamle vegene vil medføre flere større og mindre omlegginger av trafikken. Flere veger må også innsnevres eller stenges i kortere eller lengre tidsrom.

I perioden mellom forsommeren og senhøsten 2013 må trafikantene tidvis regne med sterkt redusert framkommelighet og køer i forbindelse med arbeidene.

Gående, syklende og kollektivreisende
Det vil også bli noen omlegginger av traseer for gående og syklende, og som nevnt tidligere i artikkelen vil holdeplasser for busslinjene 23 og 24 flyttes fra Ring 3 til Ulvenveien på forsommeren.

Mer informasjon under egent menypunkt
Oppdatert informasjon om planlagte trafikkomlegginger, innsnevringer og stengninger finnes under menypunktet «Trafikkomlegginger 2013», som finnes på venstre side.

Illustrasjoner og mer informasjon om status på prosjektet
Illustrasjoner som viser i hvilken rekkefølge de nye vegene skal tas i bruk, og mer informasjon om status for prosjektet finner du i naboinformasjonen «Hva skjer i 2013?» (pdf).