Det skjedde snaue to år etter at den 17 kilometer lange, nye riksvegen mellom Sokna på Ringerike og Ørgenvika i Krødsherad i Buskerud ble åpnet.

21 kilometer kortere

Den vegåpningen gjorde samtidig en av hovedvegene mellom Østlandet og Vestlandet nesten 21 kilometer kortere.

Trafikken i åpningsåret var ventet å ligger på rundt 2800 biler i døgnet. Etter første halvår 2016 ligger gjennomsnittlig årsdøgntrafikk(ÅDT) nå på nesten 3200 biler.

I juli i fjor kjørte litt over 4600 biler i døgnet på den nye riksvegen. Årets trafikktall for juli er på 5097 biler, en økning på 10, 5 prosent sammenlignet med juli i fjor.

ÅDT snart 3200

I årets seks første måneder lå ÅDT på 3186 biler, en økning på sju prosent sammenlignet med første halvår 2015.

Fortsetter denne trafikkveksten også i årene framover, vil vegen ventelig være nedbetalt i god tid før de planlagte 15 årene bompengeinnkrevingen er beregnet til.