Fv. 300 Ringveg nord er delt inn i tre entrepriseparseller for veg-, betong- og tunnelarbeid. Inndelingen av parseller har vært som følger: Kjelle–Slagendalen, Slagendalen–Vellebekken, og Vellebekken–Kilen. Strekningen Vellebekken–Kilen er delt inn i en kontrakt for forberedende grunnarbeider i Slagendalen, og en kontrakt for vegbygging/ konstruksjoner. Entreprenørfirma Marthinsen & Duvholt as har utført entreprisen med forberedende grunnarbeider på strekningen Vellebekken–Kilen. For de øvrige 3 store kontraktene har Mesta AS vært hovedentreprenør.

Gang- og sykkelvegen langs fv. 308 fra Kjøpmannskjær til Verdens Ende er delt opp i flere mindre parseller. Tilbud fra entreprenører blir hentet inn for hver parsell.