Vegdirektør Terje Moe Gustavsen åpnet 13. mars 2008 fv. 300 Ringveg nord. Den nye vegen går fra Kjelle til Kilen, en strekning på 3,5 km. Beregnet trafikkmengde for fv. 300 er ca 14 800 kjt / døgn (ÅDT) i åpningsåret.

Med fv. 300 Ringveg nord vil boliggatene og sentrumsområdene få mindre gjennomgangstrafikk, noe som igjen bedrer trafikksikkerheten. Transport av farlig gods fra Slagendalen og ut på E18 kan nå foregå utenom Tønsberg sentrum. Ny veg vil også gi færre støv- og støyplager i sentrum.

Fv. 300 starter i vest med et toplanskryss ved Kjelle. Traseen strekker seg deretter østover i tunnel gjennom Frodeåsen, før den kommer ut i Slagendalen like sør for Skagerak Nett. Vegen går videre på østsiden av, og parallelt med, Vellebekken. Sør for Kilenområdet kobles Ringveg nord på eksisterende vegsystemer. Kryssområdet ved Kilen består av tre rundkjøringer i plan. I tillegg er det anlagt en gang- og sykkelveg i bru over ringvegen.
På Kjelle er det bygget et nytt toplans kryss, kombinert gang-, sykkel- og ankomstveg. Det er også laget to rundkjøringer nord og syd for tunnelportalen, og sydgående jernbanespor er lagt over tunnelportalen.

Tunnelen som er bygget under Frodeåsen er 1910 meter lang, inklusiv portalkonstruksjoner. Tunnelen er laget med to separate løp. Bredden på hvert tunnelløp er 9,5 meter. Hvert løp har to 3,5 meter brede kjørefelt.

I Slagendalen er det anlagt en toløps miljøtunnel. Tunnelen har en lengde på 180 meter. Velleveien er blitt omlagt og går nå over tunnelportalen. Over Vellebekken er det ført opp to betongplatebruer, en i hver trafikkretning. Hver bru har en lengde på 44 meter.
Fra Vellebekken til Kilen er det anlagt en ny firfeltsveg med smal midtdeler. Vegen har en lengde på 600 meter og en bredde på 20 meter.
I krysset på Kilen er det anlagt tre nye rundkjøringer, henholdsvis i kryss mellom fv. 311 og Halfdan Wilhelmsens allé, i kryss mellom fv. 300 Ringveg nord og fv. 311 Valløveien, samt i kryss mellom fv. 311 Valløveien og Solkilveien.

Kjelleolla
Kjelleolla ved Kjellekrysset, er et eldgammelt kulturminne. Ingen vet eksakt alderen på denne drikkevannskilden. Man antar at historiske personer som Olav den Hellige, Olav Tryggvason og Kong Sverre har slukket tørsten ved Kjelleolla.

Olla, som i byloven fra 1276 kalles "Frodakelda", var en av ti offentlige brønner eller oller i Tønsberg på 1800 – tallet. Gjennom tidene har olla fungert som en viktig vannkilde for så vel mennesker som dyr. Enkelte påstår sågar at vannet fra olla er helsefremmende.

I forbindelse med byggingen av fv. 300 Ringveg nord har Tønsberg kommune og Statens vegvesen samarbeidet om å verne om og ruste opp olla. Arealet rundt olla er utvidet fram til gang- og sykkelvegen, området rundt er blitt steinsatt, beplantet og der er satt opp benker.