Det bygges sammenhengende gang- og sykkelveg langs østsiden av fv. 308 fra Kjøpmannskjær til Verdens Ende.

Formålet med ny gang og sykkelveg er å gi et bedre tilbud til myke trafikanter og å bedre trafikksikkerheten på strekningen.

For å tilfredsstille krav til fri sikt i kryss og i avkjørsler som blir endret som følge av ny gang- og sykkelveg, vil de mest trafikkfarlige avkjørslene saneres og/eller legges om.

Årsdøgntrafikken (ÅDT) er størst lengst nord på strekningen, og avtar sydover mot Verdens Ende. Parsellen Kjøpmannskjær–Vrengen har en ÅDT på 5300, mens den sydligste strekningen Bjørnevåg–Verdens Ende har en ÅDT på rundt 1000 kjøretøy. I sommerhalvåret øker trafikken betraktelig.

Utbyggingen deles opp i parseller. Status for disse parsellene pr. mai 2008 er:

 • Kjøpmannskjær (Kiwi)–Vrengen (ca. 1 km lang)
  Kontrakt med firmaet Carl C. Fon AS ble inngått i april 2008. Arbeidet med parsellen starter i mai 2008 og forventes ferdigstilt i oktober 2009. I prosjektet inngår både bygging av gang- og sykkelveg, som vegvesenet bygger, og vann- og avløpsledninger, som Nøtterøy kommune skal bekoste.
 • Sundene–Gjervåg og Gjervåg–Glennebakken (ca. 3,2 km lang)
  Innhenting av tilbud planlegges første del av 2008. Arbeidet med parsellen vil starte i løpet av høsten 2008. Planlagt byggetid er 1,5 år.
 • Glennebakken-Budal (ca. 0,8 km lang) og Lindhøy–Havnavegen (ca. 2,7 km lang)
  De to parsellene ble sendt ut samlet på en kontrakt i 2006. Arbeidet startet opp høsten 2006. Pga. konkurs hos entreprenøren ble arbeidet innstilt sommeren 2007. Høsten 2007 sendte Statens vegvesen arbeidet med ferdigstilling av parsellene ut på entreprise. Kontrakt ble inngått med Mesta AS. Begge parsellene skal ferdigstilles i løpet av sommeren 2008.
 • Langviken–Tjøme sentrum (ca. 0,4 km lang)
  Siste parsell i utbyggingsrekkefølgen, forutsatt at gjennomføring er mulig innenfor vedtatt kostnadsramme.
 • Havnaveien–Bjørnevåg og Bjørenevåg–Verdens Ende (ca. 3,1 km lang)
  Arbeidet med reguleringsplanen startet våren 2008, anbud ble sendt ut våren 2010 og anlegget startet august 2010.


Strekningen fra Budal til Langviken er allerede ferdigstilt og åpnet 25. oktober 2003. Parsellen ble påbegynt med ordinære riksvegmidler og ferdigstilt med bompengemidler fra Tønsbergpakken. Prosjektet hadde en totalkostnad på 10,8 millioner kroner, hvorav 5,5 millioner kroner er ordinære riksvegmidler og 5,3 millioner kroner er bompenger.