1)Q: Hvorfor bygges Carl Berners plass om?

A : Carl Berners plass har vært et svært belastet og trafikkfarlig kryss med et uoversiktlig trafikkbilde og lite framkommelig for trafikanter generelt. Som en del av reguleringsplanen ble det vedtatt å ruste opp Carl Berners plass for å bedre trafikksikkerheten, øke bokvaliteten for beboere og bedre framkommeligheten for kollektivtransporten.

2)Q: Hvorfor er det valgt en rektangulær rundkjøring?

A : Den rektangulære formen på Carl Berners plass er understreket av bygningene som vender ut mot plassen. Disse bygningene er også høyere enn den øvrige bygningsmassen, hvilket gjør plassen enda mer markert. De fem gatene møtes i ei stjerne på Carl Berners plass og underordner seg plassens rektangulære form.

3)Q: Er det lov for bussene å kjøre gjennom rundkjøringen?

A : Nei, det er kun trikken som skal kjøre gjennom rundkjøringen når anlegget står ferdig. Men noen få helger i anleggsperioden har busser og biler midlertidig kjørt gjennom rundkjøringen i forbindelse med trafikkomlegginger. Trikken har vikeplikt på tur inn i rundkjøringen og forkjørsrett på veg ut. 

4)Q: Hvorfor er trafikklysene tatt bort i krysset?

A: Rundkjøringen på Carl Berner skal erstatte trafikklysene, men trafikklysene på innfartsvegene mot Carl Berners plass vil regulere trafikkflyten inn mot rundkjøringen når krysset er ferdig. Det vil si at det ikke slippes til flere kjøretøy enn at flyten opprettholdes.

5)Q: Er det gjort trafikktellinger før og etter at anleggsarbeidet startet?

A : Vi har talt trafikken på 13 veger ved og omkring Carl Berners plass før anleggsarbeidene startet og 6 måneder etter at anleggsarbeidene var i gang. Antall bilister gjennom Carl Berners plass har gått ned med ca 40 prosent.

6)Q: Hvorfor kan dere ikke lede trafikken vekk fra Carl Berners krysset i anleggsperioden?

A : I og med at Carl Berner er et av de største knutepunktene med stor trafikk, må vegnettet opprettholdes slik at trafikken kan avvikles på best mulig måte mens ombyggingen pågår. Men ved å stenge trafikken helt vil vi belaste andre veger i nærområdet unødig mye og skape flaskehalser andre steder, samtidig som det ville blitt vanskeligere for beboerne å være mobile. Det er dessverre ikke mulig å drive anleggsarbeid midt i sentrum uten at dette får konsekvenser for beboere og trafikanter.

7)Q: Hva er prognosene for trafikken for Carl Berners plass når ombyggingen er ferdig?

A: Beregninger viser at det blir plass til 50 prosent flere reisende når nye Carl Berners plass står ferdig enn før anleggsarbeidet startet. Det vil bli færre bilister, mens det vil bli langt flere trafikanter på buss og trikk. I følge beregninger vil det bli en nedgang på om lag 1800 bilister i timen i ettermiddagsrushet, men det vil bli en økning for passasjerer på buss og trikk med nærmere 7000 i timen i ettermiddagsrushet.

8)Q: Det har vært flere nestenulykker mellom gående og bilister og busser, hvorfor legger dere ikke bedre til rette for gående under anleggsperioden?

A : I og med at det er et anleggsområde er det stadig endringer i forhold til kjøremønster og fotgjengerfelt. Gjeldene trafikkmønster skal være skiltet. Vi har dessverre også registrert at mange bilister og taxisjåfører kjører på rødt lys og ikke følger skiltene, noe som forverrer den trafikale situasjonen. Vi henstiller alle sjåfører og fotgjengere om å være ekstra oppmerksomme og ta hensyn i anleggsperioden

9)Q: Hvor tidlig er det lov å starte støyende anleggsarbeid om morgenen?

A: I henhold til støyforskriften er det lov å starte støyende arbeid kl. 06.

10)Q: Er det lov å drive anleggsarbeid om natten?

A: Lovverket tillater nattarbeid i begrenset omfang, dvs. mellom kl. 01 og kl. 06. Arbeid av støyende karakter må vi søke bydelsoverlegen om å utføre. Så langt det er mulig informerer vi beboerne på Carl Berner før planlagt nattarbeid med plakater og informasjon på våre internettsider: www.vegvesen/no/vegprosjekter/carlberner.

11)Q: Jeg har oppdaget skader i leiligheten min som skyldes anleggsarbeidet, hvordan håndteres dette?

A : Du kan sende en e-post til carlberner@vegvesen.no .

12)Q: Har jeg som næringsdrivende krav på erstatning for tapt omsetning under anleggsarbeidet?

A: Dessverre har du ikke krav på erstatning, men vi forsøker å minimere ulempene ved å finne midlertidige løsninger når det gjelder adkomst og lignende.

13)Q: Hvorfor er prosjektet forsinket?

A : Prosjektet var opprinnelig planlagt å stå ferdig våren 2010. I utgangspunktet skulle alle gravearbeider være ferdig i november 2009 og kun beplantning av trær og busker skulle gjøres på nyåret. Men på grunn av at arbeid som utføres av andre enn Statens vegvesen er kommet til etter at krysset var prosjektert, og uforutsette arbeider i grunnen, blir prosjektet forsinket.

14)Q: Når vil prosjektet være ferdig?

A : Høst 2010.