Hver vinter er vegen stengt på grunn av snøskred eller fare for snøskred. I tillegg er det registrert flere områder med steinsprang og isras.

Viktig vei

Strekningen er en del av E10 og inngår i riksvegnettet. E10 er eneste faste vegforbindelse til/fra Moskenes kommune. Fra Moskenes er det fergeforbindelse til Værøy, Røst og Bodø. Ved stengning på grunn av ras/rasfare er denne fergeforbindelsen eneste transportmulighet inn og ut av kommunen,noe som innebærer svært lange omkjøringsveger.

En videreføring
Prosjektet E10 Solbjørnneset-Hamnøy er en videreføring av arbeidene med rassikring av E10 i Vest-Lofoten mellom Fjøsdalen og Hamnøy.

Første del av strekningen, Fjøsdaltunnelen, ble ferdigstilt i 2008.