I en totalvurdering, der pris, erfaring og kompetanse ble vektlagt, kom en prosjekterings-gruppe ledet av Multiconsult AS best ut. Øvre ramme for tilbudet er på 8,4 mill. kroner.

- Prosjekteringsarbeidet vil starte opp om kort tid og vil omfatte alle faser av bruarbeidet fram mot ferdigstillelse. Byggestart for brua er planlagt sommeren 2011 med antatt ferdigstillelse sommeren 2014, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth.

Som grunnlag for prosjekteringsarbeidet har Vegvesenet inngått avtale med Geovest-Haugland AS om grunnboringer for Tresfjordbrua, med en øvre ramme på 1,0 mill.kr.

Grunnboringene vil starte opp i begynnelsen av mai, og vil foregå både i bru- og sjøfyllingstraseen og på land på begge sider av fjorden.

Som en del av planforutsetningene for bygging av Tresfjordbrua skal det gjennomføres miljøoppfølging i fjorden både før, under og etter anleggsarbeidet.

Miljøoppfølgingen omfatter bl.a. overvåking av vannkvalitet, kartlegging av strand- og grunnvannssone og undersøking av bunndyr. Det vil bli gjennomført et omfattende måleprogram fra sommeren 2010 og fram til sommeren 2015. Konkurranse om dette oppdraget er nå lyst ut.

Kontakt:
Prosjektleder Halgeir Brudeseth, tlf. 815 44 040, mobil 913 46 388