Statens vegvesen vil være ansvarlig for saksbehandling av planen fram til oversendelse til Rauma kommune for vedtak.

Hensikten med planarbeidet er å oppnå en rassikker veg på E136 mellom Måndalen og Våge, og reguleringsplanen skal vise alle arealinngrep som er nødvendig for bygging av vegen. Reguleringsplanen omfatter ca 4,2 km ny veg.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 06.04.09 – 11.05.09 på følgende steder:

  • Rauma kommune, rådhuset, Åndalsnes
  • Joker Vågstranda, Vågstranda
  • Statens vegvesen Region midt, Fylkeshuset, Molde

Eventuelle merknader til reguleringsplanforslaget sendes til: Statens vegvesen, Region midt, Fylkeshuset, 6404 Molde eller e-post: firmapost-midt@vegvesen.no.

Frist for å komme med merknader er satt til 11. mai 2009.

Statens vegvesen mottar og saksbehandler alle merknader til planforslaget i samarbeid med Rauma kommune, før planen oversendes Rauma kommune for formell behandling og endelig reguleringsvedtak.Kommunens vedtak kan påklages.

Spørsmål kan rettes til Statens vegvesen, Region midt:
Helge Svingen, tlf. 71 27 41 98