Vi ønsker å takke trafikanter og naboer for tålmodighet og godt samarbeid, og inviterer til åpningsfest torsdag 18.desember ved tunnelåpningen på Våge. Det vil bli åpen tunnel på Våge fra kl.12.00 med mulighet til å gjøre seg kjent med sikkerhetsutstyret som er installert i og ved tunnelen. Selve åpningsmarkeringa vil foregå fra kl.13.30-14.00, med trafikkpåsetting like etterpå.

Transport
Vi ønsker færrest mulig biler ved tunnelen på Våge og har derfor satt opp gratis busser til publikum med følgende avgangstider:
Måndalen skole kl. 11.45
Parkeringsplassen på Ødegård/Reistad ca. kl.12.00 via fylkesvegen til Våge
Vågstranda kirke kl.12.45
Måndalen skole kl. 12.45.
Vikebukt ferjekai kl. 13.00, korresponderer med hurtigbåten fra Molde kl. 12.30 og Vestnes kl. 12.50. Bussen kjører langs fylkesvegen på Vågstranda og er ved tunnelen ca. kl. 13.20. Etter åpningen kjører bussen gjennom tunnelen når trafikken settes på, snur i Måndalen og er ved hurtigbåtkaia i Vikebukt ca. kl. 14.40. Hurtigbåten til Molde/Vestnes går kl. 14.50.

Alle bussene kjører gjennom tunnelen etter åpninga ca. kl.14.00. Publikum kan gå på og av bussene fra Veøy Billag på holdeplasser mellom Vikebukt ferjekai og Måndalen skole.

Rassikker veg
Vågstrandstunnelen er en del av prosjektet E136 Tresfjordbrua-Vågstrandstunnelen. Prosjektet gir raskere og tryggere kommunikasjon på hovedvegen mellom Østlandet og Sunnmøre og internt i Rauma og Vestnes kommuner. Tunnelen fjerner fire kjente rasutsatte punkt fra vegnettet og gir dermed rassikker veg langs sørsida av Romsdalsfjorden.

Bedre vegstandard
Tunnelen på E136 bidrar til å heve vegstandarden vesentlig på strekningen. Flere av strekningene på gamlevegen har ikke vegbredde nok til å legge gul midtstripe. Store deler av vegen har også dårlig kurvatur og teknisk standard.

Dette har vi bygd
Vågstrandstunnelen går fra Stolsneset 700 m vest for Måndalstunnelen og fram til Våge. Det er også bygd om lag 1,2km europaveg i dagen og 1,3 km sideveger. Tunnelen har en totalbredde på 9,5 m med 2 x 3,5 m kjørefelt med 0,25 m skulder mot betongbankett på hver side. Det er frest ned forsterket midtoppmerking (rumlefelt) mellom kjørefeltene. Fartsgrensen blir 80 km/t. Sykling blir tillatt i tunnelen.

Selv om tunnelen og vegen utenfor er ferdig og klargjort for trafikk vil det bli en del restarbeider i sideterreng, permanent lagring av overskuddsmasser og nedrigging. Dette arbeidet vil foregå fram til sommeren 2015.

Sikkerhet
Tunnelen har havarinisjer for hver 500 meter og snunisje for store biler midtveis i tunnelen. Det er nødtelefoner og brannslukkingsapparat med 125 m avstand gjennom hele tunnelen. For å kunne kontrollerer og styre lufta ved brann er det montert 16 ventilatorer (vifter). Ved stenging av tunnelen tennes ledelys automatisk. De er montert 1 m over kjørebanen på betongrekkverket. I tunneltaket er det montert felles antennekabel for radiosamband for nødetatene og FM radio P1 med mulighet for innsnakk som blir markert ved skilt med blinkende gult lys inne i tunnelen. Utenfor portalene er det montert røde vekselblink og automatiske bommer. Mobilnett vil bli montert i tunnelen av Telenor i løpet av 2015.

Stein til Tresfjorden
Om lag 500.000 m³ stein fra tunnelen og forskjæringene er lagt ut i Tresfjorden som fundament for den 750 m lange tilførselsvegen til Tresfjordbrua fra Vikebuktsida. Tunnelsteinen er brukt som kjernemasser mens det er brukt større stein fra forskjæringene som plastringsstein (dekkelag).

Disse har bygd Vågstrandstunnelen
Hovedentreprenør tunnel og veger: Arbeidsfellesskapet Bilfinger M3 Vågstrandstunnelen (bestående av entreprenørene Bilfinger Construction og M3 Anlegg AS)      
Hovedentreprenør elektrotekniske installasjoner: Tom Staurbakk AS                                              

Flere lokale underentreprenører har hatt oppdrag, blant annet:
Betongpartner AS (portaler), Elementpartner AS (prefabrikerte tekniske bygg), Eide & Frilund AS (vegarbeider), J.O. Moen AS (vegarbeider/avfallshåndtering) og Leikarnes Maskin AS (vegarbeider).

Kostnader og finansiering
Tunnelen og vegen koster om lag 500 mill. kroner (2014-kroner). Vågstrandstunnelen er finansiert likt med statlige rassikringsmidler og bompenger. Innkreving av bompenger (med automatisk bomstasjon på Våge) starter ikke før Tresfjordbrua er ferdigstilt, planlagt til november 2015.