- Vi leder trafikken inn på den nybygde enfeltsvegen som senere vil bli gang- og sykkelveg. Omkjøringen vil bli lysregulert og skiltet og fartsgrensen vil bli på 50 km i timen, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth.

Trafikken skal gå på omkjøringsvegen til de nye bruene for europavegen står ferdig i oktober/november 2013.

I Hjelvika skal det bygges omlag 500 m ny veg med tilhørende gang- og sykkelveg. Det vil til sammen bli bygd 4 nye bruer over elvene Storelva og Litlelva. To av bruene skal erstatte eksisterende bruer. De nye bruene vil imidlertid bli bredere og vegen vil få en mer trafikksikker kurve. Eksisterende bruer som er ca. 6 og 11 m lange skal rives. I tillegg er det støpt to nye bruer til gang- og sykkelvegen. To kryss øst for bruene vil bli ombygd til dagens standard ifølge vegnormalene.