Det kom inn 23 merknader i høringsperioden, og etter dette er planen endra på følgende punkt:

1. Midlertidig omkjøringsveg

Statens vegvesen benytter ikke Sannidalsvegen og «gamle sørlandske» forbi bebyggelsen som omkjøringsveg for E18-trafikk i anleggsperioden.

2. Driftsforhold for skogbruket

Det er foreslått lagt inn bredde- og høydeutvidelse av undergangen under E18 øst for Ramsåskollen, og en felles leggeplass for tømmer i enden av vegen, samt tilskudd til ny driftsveg bak Bråtvann.

3. Vilt-tiltak

3 krysningspunkt for vilt, samt ledegjerder mellom disse på deler av strekningen.

4. Støy

Lagt inn flere støyvoller og støyskjermer.

5. Klipping av planen

Planen klippes ved P1300, slik at området nær Tangen-krysset reguleres i egen plan.