Statens vegvesen har vurdert planarbeidet i forhold til krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven. I samråd med Kragerø kommune er konklusjonen at tiltaket ikke vil ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og at en konsekvensutredning derfor ikke anses som hensiktsmessig i dette tilfellet.

Formålet med planen er å etablere kjøresterkt midtrekkverk på strekningen, samt å legge til rette for å etablere et mykt sideterreng, slik at vegstrekningen blir mer trafikksikker. Det vil samtidig bli planlagt å etablere forbikjøringsfelt på strekningen. Det skal i forbindelse med planarbeidet gjennomføres støyutredning, og nødvendige støytiltak vil da bli vurdert i reguleringsplanen.

Vedlagte kart viser planområdet for tiltaket. Planområdet viser et større område enn det som er forventa å bli regulert. Det vil bli vurdert å benytte gamle Sørlandske hovedveg som omkjøringsveg i deler av anleggsperioden, derfor er deler av denne tatt med i planområdet.

Informasjon om prosjektet vil bli lagt ut på internett på disse adressene:

Ønskes det mer informasjon ta kontakt med;

  • Statens vegvesen ved Planansvarlig Per T. Terjesen tlf. 37 01 98 72 , per.terjesen@vegvesen.no eller
  • Ass. prosjektleder Øystein Lien tlf. 37 01 98 63

Send eventuelle merknader til oppstartsmeldinga skriftlig innen 20. april 2012 til:

Vi inviterer samtidig til et informasjons- og medvirkningsmøte torsdag 12. april kl. 18.00 i Sannidal samfunnshus. Representanter fra Statens vegvesen og Kragerø kommune vil være til stede.