Dette planarbeidet gjøres nå sammen med omregulering av Tangen-krysset som det ble meldt oppstart av den 14.02.2014
Opprinnelig plangrense vises i rødt, og utvidelsen av planområdet er vist med hvit stiplet strek på vedlagte kart.

Statens vegvesen har vurdert området i forhold til krav om konsekvensutredning etter
plan- og bygningsloven. I samråd med Kragerø kommune er konklusjonen at det utvida tiltaket ikke vil ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og at en konsekvensutredning derfor ikke anses som hensiktsmessig i dette tilfellet.

Merknader

Send eventuelle merknader til denne utvida  oppstartsmeldinga skriftlig innen 21. november 2014 til

Spørsmål rettes til