Planområdet starter ca. 5 kilometer sør for Orkdal sentrum ved krysset mellom E39 og fv. 65, og strekker seg ca. 1 kilomter sørover langs fv. 65 til Torshus folkehøyskole. Prosjektet skal legge til rette for ny gang- og sykkelforbindelse over Orkla, og det er laget et forslag med ny gang- og sykkelvegbru parallelt med den eksisterende Forvebrua. I tillegg er det planlagt utbedring av krysset mellom fv. 65 og E39, og gang- og sykkelveg fra Forve bru til Torshus folkehøyskole.