Hovedutvalg forvaltning i Orkdal kommune vedtok i møte 11.04.12 å legge forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget viser ny gangbru over orkla, nytt kryss mellom fv. 65 og E39 og separat gang/sykkelveg til Torshus.

Plandokumentene er også utlagt på Best, Fannrem og på Orkdal kommune sine nettsider

Eventuelle merknader til planforslaget må sendes skriftlig til Orkdal kommune, postboks 83, 7301 Orkanger, eller e-post, til postmottak@orkdal.kommune.no innen 20.06.2012