E6 mellom Håggån og Gyllan er eneste strekning mellom Trondheim og Støren uten et godt tilbud for myke trafikanter, og det har lenge vært ønskelig med en gang- og sykkelveg. 
E6 forskyves for å gi plass til kombinert adkomst-, gang- og sykkelveg samt bredere E6. I tillegg skal Gaula erosjonssikres.

Oversiktsbilde over ny vegtrase

Plan for E6-utbygging hele strekningen E6 Håggåtunnelen - Skjerdingstad i Melhus kommune

Prosjektet har endret skrivemåte for stedsnavnene i samsvar med navnsettingen til Statens Kartverk. Hage - Gylland er endret til Håggån - Gyllan.  Les mer om stedsnavn.