Reguleringsplanen for ombygging av E6 Jansnes–Halselv ble godkjent i 2006. På grunn av grunnforhold i Talvik er arbeidet forsinket. Det er gjort flere grunnundersøkelser i Talvik for å kartlegge grunnforholdene.

Strekningen fra Jansnes til Storelva i Talvik har stått i bero i påvente av resultatene fra grunnundersøkelsene. For å gjøre grunnen trygg blir det fylt inn glasopor, før det legges ny veg på strekningen. 

Det legges opp til at det kommunale vann- og avløpsnettet skal byttes ut samtidig som vi bygger ny veg.

Storelva bru og strekningen til Talviktunnelen

Over Storelva i Talvik er det bygd to bruer ved siden av hverandre: Ei kjørebru og ei gangbru. Det er bygd ny veg fra Storelva til Talviktunnelen.

Samtidig med at den nye vegen ble bygd, ble de kommunale vann- og avløpsrørene byttet ut der den nye vegen går.

Talviktunnelen

Arbeidet startet opp høsten 2011, og det er E. Pihl & Søn sitt datterselskap Istak som har bygd tunnelen for oss. Tunnelen er 840 meter lang. Noen av massene som ble tatt ut fra tunnelen ble kjørt til idrettsanlegget i Talvik.

Tunnelen er utstyrt med belysning, vifte og radioanlegg. På Talviksiden er det bygget en gangsti over betongportalen, fra Skrivergjordet til dagens E6 på sjøsiden av portalen.

Tunnelen ble tatt i bruk 29. mai 2013.