Prosjektområdet ligger i Grane kommune, ca. 4,5 km nord for fylkesgrensen mot Nord-Trøndelag. I dag krysser E6 jernbanen med 2 underganger. Undergangene er smale (4,5 m) og har for lav høyde (4,0 m). Dessuten er det krappe kurver (anbefalt hastighet 40 km/t) med dårlig sikt inn mot undergangene. Det er få forbikjøringsstrekninger, om noen, innenfor området. Ved Majavatnet ligger Majavatn Hotell og en campingplass. Gjennom tettstedet Majavatn er det bebyggelse langs vegen og direkteavkjørsler. Fjellheimen kro og motell ligger ved tettstedet.

Grane kommune vedtok reguleringsplanen 20. desember 2006.

I statsbudsjettet for 2009 ble det bevilget 30 mill. kr til prosjektet. I regjeringens tiltakspakke i januar 2009 ble det bevilget ytterligere 15 mill. kr til E6 Majahaugen - Flyum.

Anleggsarbeidene startet sommeren 2009. Vegen åpnet for trafikk på senhøsten 2010, men det var arbeider der frem til sommeren 2011.