Markeringa er ved samfunnshuset på Majavatn. Majavatn bygdalag har kaffesalg på Majavatn samfunnshus fra kl 1000. 
 
Fakta
Den nye vegstrekninga er 4,9 km.
Ved omlegginga av E6 er to smale og lave, ulykkesbelastede jernbaneunderganger borte. I tillegg er et betydelig antall direkteavkjørsler gjennom Majavatn tettsted fjernet.  En oppjustert standard av E6 gir bedre framkommelighet og trafikksikkerhet.

Arbeidet med ny E6 startet i juni 2009. Selv om vegen nå åpnes for trafikk vil det være arbeid på vegen fram til sommeren 2011. Det skal bygges ny kulvert ved jernbaneundergangen sør på parsellen, sidearealene skal bearbeides, det skal bygges veg til hytteparkeringer i sør, og det lokale vegnettet skal ferdigstilles. I tillegg kommer dekkelegging på ny E6 til våren.

Prosjektet har fått 15 mill kr fra Regjeringens tiltakspakke, noe som førte til at anlegget kunne bygges over en sesong. Det betyr at den nye vegen kan benyttes vinteren 2010/2011.

Kostnader:  122 mill kr. (2010)

Entreprenører
Vegbygging, konstruksjoner og elektro: Johs. J. Syltern AS
Vann- og avløpsanlegg/renseanlegg Majavatn: Grane kommune v/Farbu & Gausen AS
Skogrydding: Allskog AS
Omlegging lav- og høyspentlinjer: Helgelandskraft AS

Kontaktperson:  Bård Nyland, prosjektleder, telefon 952 42 741