Arbeidene består i hovedsak i følgende:

  • Bygging av kombinert lokalveg og gang-/sykkelveg fra Mære til Vist, lengde ca 3000 meter.
  • Breddeutvidelse av E6 for forbikjøringsfelt i nordgående retning, ca 1000 meter
  • Nytt midtrekkverk fra Mære til Vist, lengde ca 2500 meter
  • Lokalveg på vestsida av jernbanen, lengde ca 1400 meter
  • I tillegg skal det settes opp belysning på hele strekningen. Det vil også bli satt opp støyskjerm, støyvoll og tørrmur på deler av strekningen.

Anleggsarbeidene starter i begynnelsen av oktober, og arbeidene skal være ferdige til oktober 2014.