Utbyggingen av fv. 33 startet høsten 2012. Strekningen hadde før utbyggingen tok til dårlig standard. Vegen er smal, svingete og det er flere rasfarlige områder, spesielt i den søndre delen. Anbefalt hastighet er noen steder bare 30 km/t. Anbefalt hastighet etter utbyggingen er ferdig blir 80 km/t på store deler av strekningen.

Viktig lokalveg

Fv. 33 går fra E6 ved Minnesund i Akershus og til E16 ved Bjørgo i Valdres. Hele vegen er 145 kilometer lang, og standarden er variabel.

Fylkesvegen har stor betydning for Gjøvik og Toten, og er den viktigste forbindelsen til Romerike, Oslo og Gardermoen for denne delen av Oppland. Det er mye tungtrafikk, og vegen fungerer som avlastningsveg for E6 og rv. 4.

Vegen er også en viktig lokalveg. Med mange avkjørsler og bebyggelse tett inntil er det i dag problemer både med trafikksikkerheten og fremkommeligheten.

I perioden 2001-2011 var det 13 trafikkulykker med lettere personskade på denne strekningen. Ingen ble drept eller hardt skadet. 

8,5 meter vegbredde

Den planlagte vegen som skal bygges er på totalt 9,2 kilometer. Vegbredden blir 8,5 meter med midtmerking. Dette er betydelig bredere enn dagens bredde på  fem-seks meter.

Den nye vegen skal følge dagens trasé, men flere svinger blir utbedret.

Gang- og sykkelveg

I forbindelse med utbyggingen av fv. 33 skal det bygges gang- og sykkelveg på den 5,4 kilometer lange strekningen mellom Fjellhaug og  Totenvika kirke. Denne gang- og sykkelvegen knyttes sammen med den eksisterende gang- og sykkelvegen fra Totenvika kirke.

Prosjektet inkluderer også noen busslommer og kontrollplass sør for Fjellhaug. Det blir også utført støyskjermingstiltak på ca. 60 boliger.

Falkentunnelen

Lengst sør på strekningen, ved Skreifjella, skal det bygges en tunnel på 930 meter. Tunnelens navn er Falkentunnelen, oppkalt etter Falken naturreservat.

Reguleringsplanene for de to delstrekningene  ble vedtatt i Østre Toten kommunestyre henholdsvis i mars 2010 og i februar 2012.