I tillegg til gang- og sykkelvegen er det etablert:

  • 300 m2 støttemurer i naturstein fordelt på 4 murer
  • 350 m støyskjerm
  • 5 km hovedvannledning med tilkopling av hus på strekningen
  • 2 km omlegging/nyanlegg/renovering av kommunale VA-ledninger.
  • 30 trær og 1 200 busker er plantet eller vil bli plantet våren 2016
  • 170 nye lyspunkt er satt opp slik at hele strekningen har fått veglys av god trafikksikkerhetsmessig kvalitet
  • 250 m av Trondheimsvegen er lagt om på den søndre delen
  • Avkjørsler på strekningen er sanert og samlet der det lå til rette for det

Del av Pilegrimsruta og EuroVelo3

Foruten å være en viktig sykkelforbindelse mellom tettstedene Kløfta og Jessheim inngår den også som del av det regionale sykkelvegnettverket.

Sykkelruta inngår også som et ledd i nasjonal sykkelrute nr. 7 "Pilegrims ruta" (wikipedia), som strekker seg fra Trondheim til Halden, og som inngår i den europeiske sykkelruten EuroVelo 3 – Pilgrims Route, som forbinder Nidaros i Trondheim med Santiago de Compostella i Spania.