Backe Prosjekt AS (Jessheim Park) bygger flere nye sentrumsnære blokker med leiligheter og lokaler for næringsvirksomhet der Jessheim stadion tidligere lå. I tillegg bygger de nye adkomstveger, gang- og sykkelveger og fortau. Slike utbygginger innenfor planområdet utløser krav om rundkjøring i krysset fylkesveg 454 Trondheimsvegen og fylkesveg 459 Ringvegen for å sikre en god trafikkavvikling som følge av økt trafikk i området.