Prosjektet omfatter ny fv. 714 på strekningen Barman–Stråmyra. Hovedelementene i prosjektet er ny veg med lengde 2630 m og ny bru over Dolmsundet med lengde ca. 462 m. Den nye trasèen vil gi en innkortet kjørelengde på den aktuelle strekningen på 5970 m.