Tiltaket omfatter en ca 900 meter lang gang- og sykkelveg langs fv. 759 like nord for Stiklestad i Verdal kommune i Nord-Trøndelag. Strekningen er skoleveg for barn ved Stiklestad skole.  Dette er en videreføring av dagens gang- og sykkelveg nordover fra krysset med fv. 166, og en tilknytning til gang- og sykkelveg langs fv. 166 til boligområdet Forbregd-Lein.