Prosjektet er en del av Oslopakke 2, som er en kollektivsatsning hvor etater og kollektivselskaper samarbeider. Fremkommeligheten for buss og trikk skal bedres. Samtidig skal området gjøres attraktivt for fotgjengere og reisende.

Jernbanetorget er landets største kollektivknutepunkt med 120.000 kollektivreisende daglig.  Prosjektområdet omfatter Strandgata, Fred Olsens gate, Nygata og Biskop Gunnerus gate, i tillegg til selve Jernbanetorget. Området skal gjennomgå en betydelig opprustning med nye trikketraseer og holdeplasser for både buss og trikk. Det skal lages et effektivt og attraktivt knutepunkt med høy estetisk kvalitet.

Det vil være buss- og trikketrafikk i deler av prosjektområdet i hele anleggsperioden.