Statleg løyving av rv. 53 Øvre Årdal-Årdalstangen vert skyvd ut i tid i forhold til vedteke handlingsprogram. Årdal kommune har søkt om å få forskotere prosjektet. I St.prp. nr.1 2007-2008 står det følgjande om dette:

"Årdal kommune har gjennom vedtak i kommunestyret 14.12.2006 søkt om å forskuttere anleggskostnadene for rassikringprosjektet rv. 53 Naustbukttunnelen mellom Øvre Årdal og Årdalstangen. Kommunen legger til grunn at tilbakebetaling skjer i 2013. Sogn og Fjordane fylkeskommune har gjennom vedtak i fylkestinget 27.03.2007 sluttet seg til søknaden. Samferdselsdepartementet har sluttet seg til opplegget, og det er planlagt anleggstart i oktober 2007."