Finansieringen ble avklart ved behandlingen av nasjonalbudsjettet for 2013 hvor det ble bevilget 213 millioner kroner. Anbudskonkurransen for bygging ble kunngjort i desember 2012. Frist for levering av tilbud er 20. februar 2013. Anleggsarbeidet kan dermed starte i mai måned. Prosjektet skal etter planen være ferdig og åpnes for trafikk i desember 2015.

Hovedhensikten med prosjektet er å forbedre framkommeligheten og trafikksikkerheten. Gjennom bedre kapasitet vil køene reduseres, noe som også vil gi en miljøgevinst. Rv. 22 Lillestrøm – Fetsund har en trafikkmengde på over 20 000 kjøretøy i døgnet og har derfor i flere år hatt store trafikkproblemer i rushtiden.

Lengden på veganlegget er 5300 meter. Totalkostnaden er beregnet til 605 millioner kroner (prisnivå 2012). Prosjektet inngår i Oslopakke 3.