Realisering av Kveøyforbindelsen forutsetter tilgang på stein i størrelses-orden 400.000 m³ fast masse. Det aktuelle planområdet på ca 100 daa antas å kunne dekke dette massebehovet i sin helhet.

I retning nord-sør er området lokalisert mellom Storura (i nedkant av Salfjellet) og riksveg 83, i retning øst-vest mellom Langskjæret og Salbukta. Berørte eiendommer er gnr 42 bnr 1 og 2. Atkomst til området vil bli etablert fra riksveg 83, i nær tilknytning til ilandføring av veg-/bruforbindelsen fra Kveøy.