En bedre tunnel
Målet for prosjektet er å bygge en trafikksikker tunnel med bedre framkommelighet, spesielt for tungtrafikken som i dag ikke kan benytte tunnelen. Langnestunnelen skal etter oppgraderingen tilfredsstille dagens krav til brann- og sikkerhetsutrustning.

Tromsøpakke II
Oppgradering av Langnestunnelen er et av de fem viktigste tiltakene i Tromsøpakke II, som for øvrig inneholder tiltak innenfor trafikksikkerhet, gående- og syklende, kollektivtransport og miljø.