Vegpakke Drammen er et spleiselag mellom staten og bilistene. De ferdigstilte prosjektene har kostet ca. 1,3 milliarder kroner i brukerfinansierte midler (bompenger) og over 2,5 milliarder kroner i statlige midler. Statsfinansierte Øvre Sund bru, som er under bygging, har en totalkostnad på ca. 480 millioner i 2008 kroner. Rv. 319 Tørkop–Eik, som også skal finansieres statlig, har ukjent kostnad.

Penger fra Kjellstadbommen er brukt til å bygge E134 Drammen–Mjøndalen og kompensasjonstiltak (gang- og sykkelveger) i Lier. Vegpakkeprosjektene i Sykkelplan Drammen er finansiert både med statlige midler og bompenger. I forbindelse med nedleggelsen av Kjellstadbommen 31. desember 2001 gjensto ca. 100 millioner kroner. Denne summen var imidlertid ikke stor nok til å dekke finansieringen av Tilfartvei Vest/Tilfartsvei Konnerud. Bygging av Tilfartsvei Vest/Tilfartsvei Konnerud er beregnet å koste ca. 1,2 milliarder kroner i 2008 verdi (25 % usikkerhet)