• Arbeidet med Transportplan Drammen starter på slutten av 1980- tallet. Diskusjonen rundt trafikkproblemene i Drammen, samt behovet for nye lokale løsninger, trekkes inn i vegdebatten. Dette resulterer i Vegpakke Drammen.
 • Høsten 1991 legger vegsjefen i Buskerud frem et samlet forslag til finansierings- og utbyggingsplan for daværende E134, E18 og en rekke andre lokale vegprosjekter. Planene godkjennes av alle de berørte kommunene, samt Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen.
 • Transportplan Drammen godkjennes i 1992. Vegpakke Drammen inngår som en hovedvegdel i denne transportplanen. Det legges opp til at Vegpakke Drammen gjennomføres i to faser på til sammen ti år. Beregnet oppstart er 1994-95. Målet er å fullføre pakken innen 2005.
 • Prinsippene i Vegpakke Drammen godkjennes av Stortinget i 1993. Stortinget godkjenner imidlertid ikke at Kjellstadbommen driftes til 2006, slik den lokale avtalen la opp til.
 • I 1995 åpner første vegpakkeprosjekt, E18 Eik–Vestfold grense.
 • Høsten 1999 ber Stortingets samferdselskomité om en lokalt omforent og oppdatert fremdriftsplan for gjennomføring av hovedvegutbyggingen i Drammen. Bakgrunnen er prosjektets økende kostnads- og framdriftsproblemer.
 • Revidert vegpakkeavtale undertegnes av berørte parter i august 2000. I følge den reviderte avtalen er målet å fullføre Vegpakke Drammen innen utgangen av 2008. Samarbeidsprosjektet "Lokal brukerfinansiering av Vegpakke Drammen" inngås mellom kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, samt Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen Buskerud. Prosjektet går ut på å se på muligheten for og konsekvensene av å innføre bomring i Drammen.
 • Nasjonal transportplan (NTP) 2002-2011 behandles våren 2001. I planen legges det opp til en ferdigstilling av Vegpakke Drammen innen 2011 som et mer realistisk mål.
 • Gang- og sykkelveg i Lier ferdigstilles i 2001. I oktober 2001 åpner E134 Drammen–Mjøndalen.
 • 31.12.2001 stenger Kjellstadbommen i Lier kommune. Bommen har vært i drift siden 1975. Flere av prosjektene i Vegpakke Drammen er finansiert med midler fra denne bommen.
 • Sommeren 2002 åpner Bragernesprosjektet. Prosjektet er en del av rv. 283 Sentrumsring Drammen.
 • I februar 2004 fatter Bystyret i Drammen et vedtak om at det ikke foreligger et grunnlag for en lokal/regional bompengefinansiering av Tilfartsveg vest/tilfartsvei Konnerud. Prosjektet "Lokal brukerfinansiering av Vegpakke Drammen" legges på is på ubestemt tid.
 • Høsten 2004 ferdigstilles Etterbrukstiltak Bragernes.
 • I 2005 ferdigstilles Hovedvegsystem for sykkel.
 • Kreftingsgate, som er en del av rv. 283 Sentrumsring Drammen, og E18 Høvik–Frydenhaug -ny motorvegbru åpner i november 2006.
 • Den offisielle åpningen av E18 Høvik–Frydenhaug -ny motorvegbru og Bruparken foretas 15. september 2007.
 • 1.1.2010 overtar fylkeskommunene eieransvaret for mange av riksvegene I Norge, og disse blir fylkesveger. Dette skjer som et ledd i gjennomføringen av forvaltningsreformen.
 • 9.september 2011 åpner fv. 283 Øvre Sund bru