Høsten 2016 gikk det siste store skredet på fylkesveg 14 like sør for Måvika. Konsekvensene ble at vegen ble stengt i en lengre periode for at vegen kunne ryddes og fjellsiden sikres. Fjellet er svært oppsprukket i området og det henger ut over vegbanen på flere plasser. Fjellsiden er høy og vanskelig tilgjengelig. Det er utført omfattende sikringstiltak, men det er vanskelig å kunne garantere at det ikke vil gå nye skred. Etter at vegen ble åpnet for alminnelig ferdsel ble det likevel bevilget midler slik at skolebarna kunne fraktes med båt forbi skredområdet.

Trøndelag fylkeskommune har sammen med Roan kommune gitt tilsagn om bruk av skredsikringsmidler for tiltak i området. Det er i samarbeid med Statens vegvesen gjort en mulighetsstudie (forprosjekt) der opptil ti ulike alternative tiltak er vurdert. Sommeren 2017 bestemte Trøndelag fylkesting at alternativet med bygging av to tunneler forbi de mest utsatte områdene skal planlegges.

Prosjektet har byggestart i februar 2019 og vegen skal være ferdigstilt høsten 2020.

Dette prosjektet er finansiert med såkalte rassikringsmidler.

Fv. 6312 Berfjorden, skredsikring

Berfjorden. (Foto: Statens vegvesen)