Rissa kommune vedtok kommunedelplan for ny vegstrekning mellom Stadsbygd-Vemundstad fv. 717 høsten 2014. Planen ble påklaget av Riksantikvaren mht. trasevalget. Riksantikvarens klage ble tatt til følge. 30. oktober 2015 stadfestet Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommunedelplanen, men med en noe annen trase enn Rissa kommunes vedtak.

Se vedtatt trase.

Statens vegvesen har fått i oppdrag å detaljregulere kommunedelplanens trase, en ca. 5 km lang vegstrekning mellom Stadsbygd og Vemundstad, hvorav 1,1 km er tunnel.

Reguleringsplanarbeidet startet opp våren 2016, og planlegges sluttbehandlet i kommunen høsten 2017. Byggeplanlegging så snart reguleringsplanen er vedtatt. Tidspunkt for byggestart er ikke avklart, men kan tidligst skje høsten 2018.

Kontaktpersoner i prosjektet.