De to prosjektene er 4,6 kilometer ny fv. 723 i Åfjord mellom Ryssdalen og Herfjord, som erstatter en rasfarlig strekning, og ny tunnel mellom Sumstad og Hellfjorden på fv. 14 i Roan. Arbeidsfellesskapet Johs. J. Syltern og Kruse Smith er tildelt begge kontraktene.

- Nå skal vi først ha en runde med samhandling med entreprenørene der vi avklarer forventninger til hverandre og etablerer en felles forståelse av kontraktene. Vi regner med å begynne anleggsarbeidet i månedsskiftet oktober/november i begge prosjektene, sier prosjektleder Hanne Louise Moe.

Fv. 723 Herfjord-Ryssdalen

Ny fv. 723 skal erstatte en rasutsatt strekning forbi Ryssdalen og Rapet mellom Kvenndalsfjellet og Herfjord i Åfjord kommune.

Prosjektet består av 3,2 kilometer veg i dagen, Ryssdalstunnelen (lengde 760 meter), Herfjordstunnelen (lengde 590 meter) og Ryssdalsbrua (lengde 145 meter), totalt 4,6 kilometer.

Prosjektet er finansiert med statlige rassikringsmidler, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Statkraft og Åfjord kommune.

Fv. 14 Sumstad-Hellfjorden

Den nye tunnelen mellom Sumstad og Hellfjorden på fv. 14 i Roan blir ca. 550 meter lang. Ny tunnel vil redusere dagens strekning med ca. en kilometer og vegstandarden vil heves betraktelig. I tillegg vil tidligere problem med ras og perioder med stengt veg reduseres.

I tillegg til tunnelen innebærer prosjektet å bygge i underkant av en kilometer med veg i dagen. Vegen skal ha en bredde på 7,5 meter. Fartsgrensa blir 80 km/t.

Prosjektet er en del av utbyggingspakken Fosenvegene, som Statens vegvesen bygger på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune.

­- Ny fv. 723 skal stå ferdig høsten 2019, mens ny fv. 14 skal være ferdig innen utgangen av 2018, sier Moe.