Varslet ble gitt i brev datert 17. desember 2019 og høringsperioden går fram til 24. januar 2020. I tillegg til selve vegtraseen skal det planlegges et langsgående anleggsbelte, områder for terrengtiltak, riggområder og plass for deponering av overskuddsmasser etc. Arbeidet er i tidlig planleggingsfase ennå og det varslede planområdet er derfor stort. Det er viktig å få fram at ikke hele planområdet skal tas i bruk, men at området som blir varslet skal gi oss litt handlingsrom til å få fram gode løsninger.

Tema som skal behandles i planarbeidet er:

 • Nærmiljø, friluftsliv og rekreasjon
 • Barn og unge
 • Trafikkforhold og trafikksikkerhet
 • Geoteknikk og geologi
 • Flom og skredfare
 • Naturressurser, inkl. landbruk og driftsforhold
 • Kulturminner og kulturmiljø
 • Støyvurdering
 • Landskapsbildet og tilpassing
 • Naturmiljø iht. naturmangfoldloven
 • Anleggs- og riggområder
 • Lokale forhold (grunnvannsbrønner, private ledninger osv.)

Vi inviterer alle med lokalkunnskap til å dele dette med oss. Kontaktpersoner er:

Tone Hammer, tlf. 94144683, epost: tonham@trondelagfylke.no eller
Hege Bjerka Pedersen, tlf. 98622360, epost: hege.bjerka.pedersen@vianova.no

Brev skal sendes til: ViaNova Trondheim, Sluppenvegen 17B, 7037 Trondheim