Hovedmålsetninga i prosjektet var å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten på strekningen.

Dette er gjort

Fase 1: Breddeutvidelse og asfaltering av ca. 13 km veg fra Verrabotn til Meltingen. Ferdig høsten 2017.

Fase 2: Bygging av ca. 350 meter veg på to parseller, inkludert to bruer. Ferdig sommer 2019.

Standard før oppstart

Før utbedringa tok til var vegen svært smal og svingete på store deler av strekningen. Vegbredden lå mellom 3,1 og 6,5 meter (gjennomsnitt 4,0 meter). Det var ikke fast dekke på fv. 6922.

Sideterrenget var ikke i henhold til dagens krav mange steder. Bratte fjellskjæringer sto helt i vegkanten (uten grøft), vegetasjon tok sikt mange steder og det manglet rekkverk en del plasser.