Hovedmålsetninga i prosjektet er å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten på strekningen.

Prioriterte strekninger

I 2014 ble det gjennomført et forprosjekt på hele strekningen fv. 710 Krinsvatn-Brekstad for å kartlegge de mest problematiske delstrekningene. Med bakgrunn i forprosjektet og den økonomiske rammen er følgende delparseller valgt for utbygging:

  1. Ervika-Botngård: Her skal det bygges ca. 1,1 kilometer ny fylkesveg, hvor veglinja rettes ut og sideterreng åpnes mer opp. Fra Stuanes og inn til sentrum av Botngård skal det bygges ca. 2 kilometer gang- og sykkelveg med tilhørende belysning. I prosjektet inngår også bygging av ny rundkjøring sør for Botngård. Denne vil koble næringsområder til dagens fv. 710 på en oversiktlig og trafikksikker måte. Dagens veg er uoversiktlig, har dårlig kurvatur og ingen tilbud for gående og syklende.
  2. Storkruktjønna: Totalt vil det her bygges 2,3 kilometer ny fylkesveg. Parsellen ligger ca. 2 kilometer øst for Botngård. Terrenget her har en krevende topografi. Dette gjør at dagens veg er relativt bratt og svingete. Det er også registrert et kvikkleireområde, som den nye vegen er blitt flyttet i utkanten av. Ny veglinje vil for det meste gå igjennom jomfruelig terreng, nord for dagens veg, ha jevn stigning og slakere horisontalkurver.
  3. Rissa grense: Her skal det bygges ca. 1 kilometer ny fylkesveg. Parsellen ligger ved kommunegrensen mellom Bjugn og Rissa kommune. Dagens veg er smal, uoversiktlig og svingete. Bratt og til dels kupert terreng gjør strekningen utfordrende. For å unngå omfattende vegstenginger, er ny veglinje lagt på fylling på utsiden av dagen veg. Ny veg vil ha 7,5 meter vegbredde, jevn stigning og kurvatur. Her er det allerede ryddet skog. Overskuddsstein fra prosjektet fv. 715 Nordsetervatnet vil bli benyttet i denne parsellen.

Framdrift

Anleggsarbeidet startet våren 2017. Få SMS-varsel om stengt veg.

Dagens standard

Store deler av strekningen har en standard som gjør at framkommelighet og sikkerhet ikke er tilfredsstillende. Det er varierende vegbredde, uheldige stigninger og enkelte partier med høye fjellskjæringer.