Det skal bygges ny Kjøkøysund bru til erstatning for dagens bru. Inntil en ny bru står ferdig, må den gamle brua beholdes av hensyn trafikkavviklingen og manglende mulighet for annen omkjøring.

I dag er det ikke noe tilrettelagt tilbud for gående og syklende langs fv. 108 på strekningen Trolldalen–Kjøkøysund. Det er ønskelig med en sammenhengende gang- og sykkelveg fra Fredrikstad til Hvaler.

Det utarbeides derfor en reguleringsplan og byggeplan for ny Kjøkøysund bru, inkludert gang- og sykkelveg langs fv. 108 fra Trolldalen til Kjøkøya i Fredrikstad kommune.

Østfold fylkesting vedtok i juni 2019 at den nye brua skal bygges øst for dagens bru, noe som legger føringer på det videre planarbeidet. Den valgte plasseringen på østsiden vil gi færre ulemper for bebyggelsen nær brua enn på vestsiden, og det åpner for en bedre bruløsning.