Fv. 109 er en viktig transportåre mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Veien skal utbedres for å gi bedre fremkommelighet for kollektivtrafikk og for gående og syklende.

Utvidelse av fv. 109 ligger inne i Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Nedre Glomma og inngår i Bypakke Nedre Glomma.

Det er vedtatt felles planprogram og utarbeidet felles konsekvensutredning for strekningen mellom Råbekken i Fredrikstad og Alvim i Sarpsborg.

Det utarbeides reguleringsplaner for disse delstrekningene:

Videre sørover fra Råbekken i Fredrikstad er det i dag firefelts veg, og konseptvalgutredningen anbefaler at to av disse feltene gjøres om til kollektivfelt.