Statens vegvesen har utarbeidet detaljreguleringsplan for 2200 meter gang- og sykkelveg langs fylkesveg 110 Haldenveien fra Begby til Borge skole, inkludert utbedring av krysset mellom fv. 110 og Vardeveien.

Reguleringsplanen inkluderer også bygging av ny fv. 110 utenom Borge gravlund. I tillegg skal reguleringsplanen legge til rette for en framtidig breddeutvidelse og kantforsterkning på strekningen.

Formålet er å knytte sammen eksisterende gang- og sykkelveger for å få et sammenhengende tilbud fra Fredrikstad sentrum til Skjærviken, og legge til rette for en sikrere skoleveg.

Reguleringsplanen lå ute til offentlig ettersyn sommeren 2017. Den ble deretter behandlet og vedtatt av Fredrikstad kommune 26.april 2018. Klager fra publikum bidro imidlertid til at Fylkesmannen måtte behandle disse, før prosessen kunne gå videre.

Vinteren 2019 har Fylkesmannen valgt å godkjenne planene, og Statens vegvesen kan dermed starte prosessen med å velge en entreprenør til å utføre byggearbeidet. Byggestart vil være mulig fra sommeren 2019.

Prosjektet er en del av Bypakke Nedre Glomma.