Fylkesveg 110, Reipbanegata i Larvik skal rustes opp med bedre tilrettelegging for gående og syklende. Samtidig skal Larvik kommune foreta en oppgradering av VA-systemet i gata og til eiendommene.

Prosjektet er et samarbeid mellom Statens vegvesen og Larvik Kommune. Det er satt av penger til prosjektering og bygging i Fylkeskommunens handlingsplan 2014–2017. Det er foreløpig ikke avklart om strekningen som skal rustes opp blir 270 eller 370 meter lang. Foreløpig er det gitt tilsagn til 270 meter, som er strekningen mellom Dronningens gate og Hoffsgate. Søknad om 100 meter videre mot Frankendalsveien er til behandling i fylkeskommunen.

Planlagt byggestart er ved årsskiftet 2017/2018.

Reipbanegata sydReipbanegata syd. Foto: Knut Vedeld Hovde