Statens vegvesen skal på oppdrag fra Østfold fylkeskommune oppgradere fylkesveg 117 Storveien i Fredrikstad, fra rundkjøringen ved Ørebekk til Ålekilene. Det skal her gjennomføres flere utbedringstiltak, hvor hensikten er å bedre trafikksikkerheten og tilrettelegge for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk, samt gi Storveien et estetisk løft.

Fortau skal anlegges på vestsiden av Storveien mellom Skogfaret og Parkveien, mellom Gressvikveien og Stangebyeveien og mellom Hans Eriksens vei og Bjerkelundsveien.

Bussholdeplassene på hele strekningen skal universelt utformes. Det innebærer blant annet ledelinjer for svaksynte i bakken, nye leskur og ombygging for at bussene skal kunne stoppe nærmere kanten slik at det blir kortere avstand ved av- og påstigning.

I tillegg skal kryssene langs strekningen bygges om med kantstein og trafikkøyer. Det skal også settes ned nye kummer for å kunne ta unna overvann. Avslutningsvis blir strekningen asfaltert.

Det er totalt 20 tiltaksområder på strekningen, hvorav 6 av tiltakene må detaljreguleres over 3 reguleringsplaner:

  • Planområde A: Aspelundveien - Parkveien
  • Planområde B:  N. Jul Andersens vei - Haugetangveien
  • Planområde C: Nedre Ålevei - fv. 413 x fv. 117